අප සපයන සේවාවන්

Health Wise Chiropractic In Sunbury and Melton(Strathtulloh)
 • 1st Visit

  30 min

  ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර්90
 • Returning visit to the chiropractor

  15 min

  ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර්52
 • Extended massage consultation 30 minutes

  30 min

  ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර්65
 • Extended consultation for 60 minutes with the Dr.

  1 hr

  ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර්95